Privacybeleid en auteursrechten

Privacybeleid

 

Natuzzi S.p.A. en de andere ondernemingen die behoren tot de Gruppo Natuzzi besteden nauwlettend aandacht aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Met dit beleid willen wij u informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden en ten behoeve van het beheer van uw deelname aan de Natuzzi Community.

 

Welke persoonsgegevens worden door ons gebruikt?

Adres- en contactgegevens

Wij kunnen de adres- en contactgegevens gebruiken die u ons verstrekt bij het afsluiten van een contract voor de aankoop van producten van Natuzzi, in het kader van een verzoek om het uitbrengen van een offerte of om informatie over onze producten, de registratie voor de Natuzzi Community of de aanmelding voor onze nieuwsbrieven (hierna, gezamenlijk: de “Gegevens”).

Teneinde informatie aan te kunnen vragen en/of de inschrijving bij de Natuzzi Community te kunnen voltooien, moeten alle gegevens in de velden die zijn aangegeven met een asterisk worden ingevuld.

 

Bijkomende gegevens

Met uw toestemming kunnen wij ook Gegevens over u verzamelen op een andere dan de hierboven beschreven wijze.

 

Meer in het bijzonder, kunnen wij het volgende verzamelen:

 • de optionele gegevens die u eventueel aan ons door kunt geven via bestelformulieren, verzoeken om het uitbrengen van een offerte en het inschrijfformulier voor de Natuzzi Community;
 • de gegevens die wij kunnen verkrijgen door middel van uw communicatie met ons via e-mails en nieuwsbrieven, via onze websites en onze apps, die kunnen worden ontwikkeld door onszelf of door derden (voor meer informatie kunt u het Privacybeleid van deze derden raadplegen);
 • uw koopgedrag, met inbegrip van gegevens met betrekking tot door u gedane aankopen en de verzoeken om het uitbrengen van offertes bij de verkooppunten van Natuzzi;
 • de gegevens die door u gedeeld kunnen worden via sociale netwerken waarvoor u zich heeft aangemeld.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens, en op basis van welke rechtsgronden?

Met uw toestemming kunnen wij, met betrekking tot elk van de volgende doeleinden, uw Gegevens gebruiken, ook met behulp van elektronische middelen:

a)       om u via de door uw verstrekte contactgegevens nieuwsbrieven, informatie over producten en diensten van onze onderneming, aanbiedingen en acties te sturen, alsmede voor het uitvoeren van marktonderzoek; wij kunnen u bijvoorbeeld e-mails of onmiddellijke berichten (bijv. sms en WhatsApp), met promotiemateriaal sturen naar uw postadres of telefonisch contact met u op te nemen via een operator;

b)       om onderzoek te doen naar uw voorkeuren, de wijze waarop u met ons communiceert en uw koopgedrag. In het bijzonder kunnen wij, teneinde meet inzicht te verkrijgen in uw smaak en belangstelling voor onze producten en ten behoeve van onze communicatie - ook door middel van het gebruik van geautomatiseerde systemen - gegevens verkrijgen die verstrekt worden in bestelformulieren en verzoeken om het uitbrengen van een offerte, over de aankopen die u gedurende de afgelopen 10 jaar gedaan hebt bij onze verkooppunten, uw belangstelling met betrekking tot de mededelingen en nieuwsbrieven die wij u sturen, het bezoeken van onze websites, de wijze van gebruik van onze apps en de belangstelling voor onze sociale kanalen (bijv. Facebook). Voor meer informatie over Gegevens die wij kunnen verkrijgen door middel van navigatie op onze websites en/of door het gebruik van onze apps, kunt u het betreffende Privacybeleid raadplegen. Tenslotte kunnen wij uw profiel uitbreiden met informatie van statistische aard, die wij rechtmatig uit andere bronnen kunnen verkrijgen (bijvoorbeeld in verband met het geografische gebied waar u woonachtig bent, demografische gegevens, geografische referentiegegevens, enz.), of andere elektronische middelen die u gebruikt om met ons te communiceren.
Deze activiteiten met betrekking tot profielsamenstelling zijn hoe dan ook niet gericht op het tot stand brengen van rechtsgevolgen met betrekking tot u, en niet bedoeld om een belangrijke invloed te hebben op uw persoon.
Indien u een formulier voor het aanvragen van informatie hebt ingevuld, gebruiken wij uw Gegevens:

c)       om u de gevraagde informatie te verstrekken;
En indien u het inschrijfformulier voor Natuzzi Community hebt ingevuld, gebruiken wij uw Gegevens:

d)       voor het beheer van uw deelname aan de Natuzzi Community. Uw gegevens worden gebruikt om u kortingen en andere voordelen die u kunnen worden verstrekt aan te bieden, en, meer in het algemeen, om te voldoen aan alle bijbehorende contractuele en administratieve vereisten.

 

De inschrijving voor Natuzzi Community is vrijwillig, en is op geen enkele manier afhankelijk – zoals ook de aanvraag van informatie dit niet is – van het verlenen van de voormelde toestemming voor de doeleinden die vermeld zijn in punt (a) en (b).

 

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking is Natuzzi S.p.A., wiens contactgegevens hieronder zijn vermeld.

 

Tot wanneer bewaren wij uw Gegevens?

De bewaarperiode van uw Gegevens is beperkt tot de noodzakelijke tijd om de verschillende doeleinden voor verwerking te bereiken.

Voor wat betreft Natuzzi Community worden uw Gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het beheren van uw deelname. In het geval u besluit om Natuzzi Community te verlaten, worden uw Gegevens binnen 30 dagen verwijderd.

Voor de doeleinden zoals beschreven onder punt (a) en (b), worden uw adres- en contactgegevens bewaard totdat u uw toestemming hiervoor intrekt. De gegevens met betrekking tot uw aankopen worden niet langer bewaard dan 10 jaar vanaf de datum van verzameling, en de gegevens met betrekking tot uw communicatie met ons worden niet langer bewaard dan 12 maanden vanaf de datum van verzameling.

 

Aan wie geven wij uw Gegevens door?

Voor doeleinden van administratieve aard kunnen wij uw Gegevens doorgeven aan onze dienstverleners (bijv. IT-diensten) en, in het geval van inschrijving voor de “Natuzzi Community” aan de, ook buitenlandse, ondernemingen die de verkooppunten beheren die deelnemen aan dit initiatief, en andere derden in het geval van een wettelijke verplichting hiertoe.

Een volledige lijst van deze ondernemingen wordt beschikbaar gesteld als u hiertoe een schriftelijke verzoek richt aan de onderstaande contactpersonen.

 

Hoe is de doorgifte van uw Gegevens naar landen buiten de EU geregeld?

Uw Gegevens kunnen doorgegeven worden naar een gebied buiten de Europese Unie, ook aan landen waar het niveau van bescherming van persoonsgegevens mogelijk lager is dan het niveau dat wordt gewaarborgd door de Europese wetgeving.

Deze doorgifte vindt, in ieder geval, plaats met inachtneming van voldoende waarborgen voor de bescherming van uw Gegevens en, in het bijzonder, van de modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd met verordening 2010/87/EU https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1728496.

 

Welke rechten heeft u?

U hebt het recht op inzage in de Gegevens, of rectificatie of wissing hiervan, beperking van de verwerking van de gegevens en om zich te verzetten tegen de verwerking hiervan door ons, alsmede het recht op overdraagbaarheid van bepaalde gegevens.

 

Rechten van de Betrokkene

Recht op inzage

U hebt het recht om te weten er persoonsgegevens van u worden verwerkt en indien dit zo is, op inzage in uw persoonsgegevens en de informatie die vervat is in dit Privacybeleid.

 

Recht van rectificatie

U hebt het recht om, zonder onnodige vertraging, onjuiste u betreffende persoonsgegevens te laten rectificeren.

 

Recht van wissing

U hebt het recht op wissing, zonder onnodige vertraging, van uw persoonsgegevens, indien hiervoor een van de volgende redenen bestaat:

a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

b) u hebt uw toestemming voor de verwerking ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

c) u maakt bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;

d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

a) u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

b) de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

c) de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze persoonsgegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d)u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

 

Recht van bezwaar

U hebt het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met het doeleinde van marketing.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die in ons bezit zijn in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

a) de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst; en

b) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Op uw verzoek hebt u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks naar een andere gegevensverantwoordelijke worden gezonden.

 

Hoe kunt u uw voorkeuren wijzigen of uw toestemmingen intrekken?

U kunt op elk gewenst moment uw toestemmingen met betrekking tot de doeleinden zoals vermeld in punt (a) en (b) controleren, wijzigen of intrekken (ook met de vermelding dat u geen commerciële informatie meer wilt ontvangen via e-mail of via directe berichten) of besluiten om de Natuzzi Community te verlaten. Hiervoor dient u contact op te nemen met Natuzzi S.p.A. of de Functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres [email protected]

 

Hoe kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming voor het uitoefenen van uw rechten?

U kunt uw rechten uitoefenen door te schrijven naar de verantwoordelijke voor de verwerking en/of de functionaris voor gegevensbescherming, op de volgende adressen:

 

Verantwoordelijke voor de verwerking:

Natuzzi S.p.A.
via Iazzitiello, 47
70029 Santeramo in Colle (BA)
Italië
Gecertificeerde e-mail: [email protected]

 
 

Functionaris voor gegevensbescherming van Natuzzi S.p.A.:

Protection Trade Srl
Via Giorgio Morandi, 22
04020 Itri (LT)

 

Hoe kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit voor het indienen van een klacht?

Klachten kunnen worden ingediend bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

 

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza di Monte Citorio n. 121
00186 Roma
Italië
Fax: (+39) 06.69677.3785
Tel: (+39) 06.696771
e-mail: [email protected]
Gecertificeerde e-mail: [email protected]

 

Hoe word ik geïnformeerd over eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid?

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd en bijgewerkt indien er veranderingen plaatsvinden in de wijze waarop wij uw Gegevens verwerken of andere informatie in het Privacybeleid. Door deze wijziging wordt de volledige bescherming van uw rechten echter nooit aangetast. Indien wijzigingen worden aangebracht die deze waarborgen ter bescherming van uw Gegevens of u rechten ten aanzien van deze versie beperken, zult u, voordat begonnen wordt met de verwerking van uw Gegevens op grond van de nieuwe regels, onverwijld hierover worden geïnformeerd via de door u verstrekte contactgegevens, en hebt u het recht zich uit te schrijven voor de Natuzzi Community of om, in ieder geval, uw toestemmingen en voorkeuren te wijzigen.

Wij raden u echter aan om regelmatig het bijgewerkte Privacybeleid zoals op onze website gepubliceerd te raadplegen.

 

Voor het laatst bijgewerkt op: 14/05/2018 

 

PRIVACY- & COOKIEBELEID

INFORMATIE

Op deze pagina wordt beschreven op welke manier de website wordt beheerd voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die de website raadplegen. Deze informatie is opgesteld volgens de Europese verordening 679/2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de vrije verspreiding van deze gegevens (hierna Verordening) voor degenen die gebruikmaken van de diensten van onze website, die via het internet worden geleverd. Deze informatie geldt niet voor andere websites die eventueel te raadplegen zijn via links op onze webpagina's en waarvoor Natuzzi S.p.A. op geen enkele wijze verantwoordelijkheid draagt.

DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die verwerkt worden na raadpleging van onze website, is Natuzzi S.p.A. (hierna Natuzzi), met statutaire zetel in Via Iazzitiello, 47 - Santeramo in Colle (BA), Italië.

De Functionaris voor de gegevensbescherming

De functionaris voor de gegevensbescherming is Protection Trade S.r.l. met statutaire zetel in Via Giorgio Morandi - 22, Itri (LT), Italië, e-mail: [email protected].

LOCATIE, DOELEINDEN EN VERSTREKKING VAN DE GEGEVENS

De gegevensverwerking in het kader van de diensten aangeboden op deze website vindt plaats bij voornoemde vestiging van het bedrijf en wordt verzorgd door werknemers en medewerkers van Natuzzi die hiertoe opdracht hebben gekregen. De gegevens die via de website worden verkregen, kunnen worden verstrekt aan degenen die het beheer van de website verzorgen, aan technologische en instrumentele partners waarvan de Verantwoordelijke gebruikmaakt voor het verlenen van de door de gebruikers aangevraagde diensten, en aan personen die recht hebben op toegang tot de gegevens volgens wettelijke bepalingen en/of secundaire wetgeving. De persoonsgegevens verstrekt door gebruikers die aanvragen voor informatiemateriaal (informatieaanvragen, antwoorden op vragen, enz.) of andere berichten indienen, worden uitsluitend gebruikt om de aangevraagde dienst of prestatie te verlenen en worden uitsluitend verstrekt aan derden als dit strikt noodzakelijk is om de aanvraag te kunnen afhandelen.

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS

Navigatiegegevens

De informatiesystemen en softwareprocedures gebruikt om deze website te kunnen laten functioneren verzamelen bij een normale werking bepaalde persoonsgegevens, met impliciete verzending door het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Het betreft informatie die niet wordt vergaard om te worden gekoppeld aan geïdentificeerde betrokkenen, maar waardoor en gezien hun aard het mogelijk zou kunnen zijn om gebruikers te identificeren door de verwerking van en koppeling met gegevens die in het bezit van derden zijn.

Tot deze gegevens behoren de IP-adressen of domeinnamen van de computers die gebruikt worden door de bezoekers van de website, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de aangevraagde middelen, het tijdstip van de aanvraag, de gebruikte methode om de aanvraag in te dienen bij de server, de omvang van het bestand dat als antwoord verkregen is, de digitale code die de staat van het door de server gegeven antwoord aangeeft (succesvol, foutmeldingen, enz.) en andere parameters die verband houden met de besturingssystemen en de informatieomgeving van de gebruiker.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om anonieme statistische gegevens te verkrijgen over het gebruik van de website en om te controleren of deze naar behoren functioneert en wordt onmiddellijk na de verwerking gewist. De gegevens kunnen worden gebruikt bij het vaststellen van aansprakelijkheid in het eventuele geval dat cybermisdrijven schade zouden toebrengen aan de website of de werking daarvan.

Gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt

Als er intentioneel en vrijwillig e-mail naar de adressen vermeld op deze website wordt verzonden, betekent dit dat het adres van de zender wordt verkregen, wat noodzakelijk is om de aanvragen te beantwoorden. Dit geldt ook voor eventuele andere persoonsgegevens die in die e-mail staan.

Specifieke samenvattende informatie kan geleidelijk vermeld of getoond worden op de pagina's van de website die bedoeld zijn voor bijzondere aangevraagde diensten.

COOKIEBELEID

Deze website maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën om te waarborgen dat de procedures correct verlopen en om de gebruikservaring van onlinetoepassingen te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een computer worden geplaatst. Cookies stroomlijnen de analyse van het internetverkeer en kunnen aangeven wanneer een specifieke website bezocht wordt. Ook stellen ze webapplicaties in staat om informatie naar afzonderlijke gebruikers te verzenden. Hieronder wordt gedetailleerde informatie gegeven omtrent het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, hoe deze worden gebruikt door Natuzzi en hoe ze kunnen worden beheerd.

Natuzzi maakt gebruikt van de volgende soorten cookies:

 • “technische” cookies:

Deze cookies vereenvoudigen de navigatie en garanderen een veilig en vlot bezoek aan de website. Daarnaast worden er ook cookies van Google Analytics gebruikt, uitsluitend met het doel om gegevens in geaggregeerde vorm te verzamelen over het aantal gebruikers en hoe deze de website bezoeken. Het gaat om cookies van derden die anoniem worden verzameld en beheerd om de prestaties van de hostsite te monitoren en verbeteren (prestatiecookies). (Voor meer informatie over het cookiebeleid van Google verwijzen wij u naar de volgende link: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html)

 

 • “sociale plug-incookies” van derden:

Door een website te bezoeken ontvangt men cookies van zowel de bezochte site (“eigen cookies”) als van websites die worden beheerd door andere organisaties (“derde partijen”). Cookies van derde partijen zijn cookies afkomstig van “sociale plug-ins” zoals Facebook, Twitter of Google. Het gaat om gedeeltes van de bezochte pagina die rechtstreeks door deze websites worden gegenereerd en in de pagina van de hostsite worden geïntegreerd. Sociale plug-ins worden voornamelijk gebruikt met het doel om inhoud te delen op sociale media. De aanwezigheid van deze plug-ins zorgt voor de overdracht van cookies van en naar websites die door derden worden beheerd. Gelieve de bijbehorende informatie te raadplegen betreffende het beheer van de informatie die wordt verzameld door “derden”. Voor grotere transparantie en eenvoud worden hieronder de adressen vermeld waar deze informatie en details over de beheermethoden van cookies kunnen worden verkregen:

 

Facebook cookiebeleid: https://www.facebook.com/help/cookies/

LinkedIn privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube cookiebeleid: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

Instagram cookiebeleid: https://instagram.com/legal/cookies/

 

 • cookies voor “remarketing”:

Dit zijn permanente cookies, d.w.z. informatiefragmenten die langer aanwezig blijven en op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden gezet tot ze worden verwijderd. “Permanente cookies” slaan enkel op dat een niet-geïdentificeerde bezoeker de website heeft bezocht en dat de gebruiker al dan niet met de korte verklaring akkoord is gegaan. De website maakt ook gebruik van andere permanente cookies van derde partijen voor het monitoren van de bezoeken met betrekking tot de digitale activiteiten. De gebruikte cookies voor remarketing zijn afkomstig van Google.

 

Het staat de gebruiker vrij om deze cookies al dan niet te accepteren middels de instellingen van diens eigen browser.

 

COOKIES GEHEEL OF GEDEELTELIJK UITSCHAKELEN

Het geheel of gedeeltelijk uitschakelen van technische cookies kan gevolgen hebben voor het gebruik van de functies van de website die voorbehouden zijn aan geregistreerde gebruikers. De openbare inhoud kan daarentegen wel worden benut, ook indien de cookies volledig zijn uitgeschakeld.

Het uitschakelen van cookies “van derde partijen” is op geen enkele manier van invloed op het navigeren op de website.

De instellingen kunnen specifiek voor de verschillende websites en webapplicaties worden bepaald. De betere browsers bieden verschillende instellingen voor “eigen” cookies en cookies “van derde partijen”.

Hieronder geven we aan hoe cookies kunnen worden uitgeschakeld middels de verschillende browsers.

Google Chrome

 1. Selecteer het icoon van het Chrome-menu.
 2. Selecteer "Instellingen".
 3. Selecteer onderaan de pagina "Toon geavanceerde instellingen".
 4. Selecteer "Instellingen inhoud" in het gedeelte "Privacy".
 5. Selecteer "Sites niet toestaan gegevens in te stellen".
 6. Selecteer "Voltooien".

Safari

 1. Ga naar het menu van Safari (icoon rechts bovenin de browser) en selecteer "Voorkeuren".
 2. Selecteer in het uitklapvenster dat wordt geopend het icoon "Beveiliging" (een slot).
 3. Selecteer bij het item "Cookies accepteren" de knop "Nooit".

Firefox

 1. Klik op de menuknop en selecteer "Voorkeuren".
 2. Selecteer het paneel "Privacy".
 3. Selecteer bij de sectie "Geschiedenis" "Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis".
 4. Vink, om de cookies te activeren, het item Cookies van websites accepteren aan; vink het uit om ze uit te schakelen.

Internet Explorer

 1. Ga naar het menu van Internet Explorer en klik op de knop "Instellingen" en daarna op "Geavanceerd".
 2. Selecteer het tabblad Privacy en verplaats de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren of naar beneden om alle cookies toe te staan. Klik op OK.

KEUZEVRIJHEID BIJ DE GEGEVENSVERSTREKKING

Afgezien van wat er gespecificeerd is voor de navigatiegegevens, staat het de gebruiker vrij om persoonsgegevens te verstrekken voor het aanvragen van de door het bedrijf aangeboden diensten. Het niet verstrekken van deze gegevens kan tot gevolg hebben dat de gevraagde dienst niet kan worden geleverd.

VERWERKINGSWIJZEN EN OPSLAG VAN DE GEGEVENS

De persoonsgegevens worden verwerkt met handmatige en geautomatiseerde middelen,in overeenstemming met de voorschriften van de Verordening. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij de wet anders bepaalt. Hierna zullen de persoonsgegevens worden gewist.

De gebruiker die de cookies voor remarketing accepteert kan gedurende een periode van maximaal 90 dagen worden geprofileerd.

De persoonsgegevens zullen zodanig worden bewaard dat de kans op vernietiging of al dan niet onopzettelijk verlies van de gegevens, ongeoorloofde toegang of verwerking, of verwerking die niet overeenstemt met de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, tot een minimum wordt beperkt, door de nodige geschikte en preventieve veiligheidsmaatregelen te treffen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is de verlening van een dienst of het antwoorden op een verzoek aan de betrokkene.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan de betrokkene zich wenden tot de Verwerkingsverantwoordelijke of de Functionaris voor de gegevensbescherming, door een e-mail te sturen naar: [email protected], om zijn of haar rechten te doen gelden zoals bepaald in de Verordening: in het bijzonder kan hij/zij verzoeken om toegang, rectificatie, bijwerking, blokkering, intrekking van de toestemming in overeenstemming met de van toepassing zijnde regels, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en verwijdering ervan.

Ten slotte wijzen wij u erop dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 

 

Auteursrecht

De algehele inhoud van deze website, inclusief, maar niet beperkt tot tekst, illustraties, audioclips, afbeeldingen en animaties zijn exclusief eigendom van Natuzzi S.p.A. en zijn beschermd onder internationale wetten voor auteursrecht en andere wetten met betrekking tot intellectueel eigendom.  Geen inhoud van deze website mag worden gebruikt zonder dat hiervoor de uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming is verkregen van Natuzzi S.p.A.  Indien u toestemming wenst om delen van deze website over te nemen, neem dan contact op met Natuzzi S.p.A. Natuzzi S.p.A. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde foto’s. De op de website aanwezige pictogrammen en commerciële logo’s vallen onder het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten van hun respectievelijke eigenaren.

All the photos are property of the author and any unauthorized usage can be prosecuted in accordance with current laws.

 

 

meer informatie
CONTACTEER ONS

X
Choose your nearest store
Ask for info at your nearest store
* Mandatory fields

Privacybeleid

 

Natuzzi S.p.A. en de andere ondernemingen die behoren tot de Gruppo Natuzzi besteden nauwlettend aandacht aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Met dit beleid willen wij u informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden en ten behoeve van het beheer van uw deelname aan de Natuzzi Community.

 

Welke persoonsgegevens worden door ons gebruikt?

Adres- en contactgegevens

Wij kunnen de adres- en contactgegevens gebruiken die u ons verstrekt bij het afsluiten van een contract voor de aankoop van producten van Natuzzi, in het kader van een verzoek om het uitbrengen van een offerte of om informatie over onze producten, de registratie voor de Natuzzi Community of de aanmelding voor onze nieuwsbrieven (hierna, gezamenlijk: de “Gegevens”).

Teneinde informatie aan te kunnen vragen en/of de inschrijving bij de Natuzzi Community te kunnen voltooien, moeten alle gegevens in de velden die zijn aangegeven met een asterisk worden ingevuld.

 

Bijkomende gegevens

Met uw toestemming kunnen wij ook Gegevens over u verzamelen op een andere dan de hierboven beschreven wijze.

 

Meer in het bijzonder, kunnen wij het volgende verzamelen:

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens, en op basis van welke rechtsgronden?

Met uw toestemming kunnen wij, met betrekking tot elk van de volgende doeleinden, uw Gegevens gebruiken, ook met behulp van elektronische middelen:

a)       om u via de door uw verstrekte contactgegevens nieuwsbrieven, informatie over producten en diensten van onze onderneming, aanbiedingen en acties te sturen, alsmede voor het uitvoeren van marktonderzoek; wij kunnen u bijvoorbeeld e-mails of onmiddellijke berichten (bijv. sms en WhatsApp), met promotiemateriaal sturen naar uw postadres of telefonisch contact met u op te nemen via een operator;

b)       om onderzoek te doen naar uw voorkeuren, de wijze waarop u met ons communiceert en uw koopgedrag. In het bijzonder kunnen wij, teneinde meet inzicht te verkrijgen in uw smaak en belangstelling voor onze producten en ten behoeve van onze communicatie - ook door middel van het gebruik van geautomatiseerde systemen - gegevens verkrijgen die verstrekt worden in bestelformulieren en verzoeken om het uitbrengen van een offerte, over de aankopen die u gedurende de afgelopen 10 jaar gedaan hebt bij onze verkooppunten, uw belangstelling met betrekking tot de mededelingen en nieuwsbrieven die wij u sturen, het bezoeken van onze websites, de wijze van gebruik van onze apps en de belangstelling voor onze sociale kanalen (bijv. Facebook). Voor meer informatie over Gegevens die wij kunnen verkrijgen door middel van navigatie op onze websites en/of door het gebruik van onze apps, kunt u het betreffende Privacybeleid raadplegen. Tenslotte kunnen wij uw profiel uitbreiden met informatie van statistische aard, die wij rechtmatig uit andere bronnen kunnen verkrijgen (bijvoorbeeld in verband met het geografische gebied waar u woonachtig bent, demografische gegevens, geografische referentiegegevens, enz.), of andere elektronische middelen die u gebruikt om met ons te communiceren.
Deze activiteiten met betrekking tot profielsamenstelling zijn hoe dan ook niet gericht op het tot stand brengen van rechtsgevolgen met betrekking tot u, en niet bedoeld om een belangrijke invloed te hebben op uw persoon.
Indien u een formulier voor het aanvragen van informatie hebt ingevuld, gebruiken wij uw Gegevens:

c)       om u de gevraagde informatie te verstrekken;
En indien u het inschrijfformulier voor Natuzzi Community hebt ingevuld, gebruiken wij uw Gegevens:

d)       voor het beheer van uw deelname aan de Natuzzi Community. Uw gegevens worden gebruikt om u kortingen en andere voordelen die u kunnen worden verstrekt aan te bieden, en, meer in het algemeen, om te voldoen aan alle bijbehorende contractuele en administratieve vereisten.

 

De inschrijving voor Natuzzi Community is vrijwillig, en is op geen enkele manier afhankelijk – zoals ook de aanvraag van informatie dit niet is – van het verlenen van de voormelde toestemming voor de doeleinden die vermeld zijn in punt (a) en (b).

 

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking is Natuzzi S.p.A., wiens contactgegevens hieronder zijn vermeld.

 

Tot wanneer bewaren wij uw Gegevens?

De bewaarperiode van uw Gegevens is beperkt tot de noodzakelijke tijd om de verschillende doeleinden voor verwerking te bereiken.

Voor wat betreft Natuzzi Community worden uw Gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het beheren van uw deelname. In het geval u besluit om Natuzzi Community te verlaten, worden uw Gegevens binnen 30 dagen verwijderd.

Voor de doeleinden zoals beschreven onder punt (a) en (b), worden uw adres- en contactgegevens bewaard totdat u uw toestemming hiervoor intrekt. De gegevens met betrekking tot uw aankopen worden niet langer bewaard dan 10 jaar vanaf de datum van verzameling, en de gegevens met betrekking tot uw communicatie met ons worden niet langer bewaard dan 12 maanden vanaf de datum van verzameling.

 

Aan wie geven wij uw Gegevens door?

Voor doeleinden van administratieve aard kunnen wij uw Gegevens doorgeven aan onze dienstverleners (bijv. IT-diensten) en, in het geval van inschrijving voor de “Natuzzi Community” aan de, ook buitenlandse, ondernemingen die de verkooppunten beheren die deelnemen aan dit initiatief, en andere derden in het geval van een wettelijke verplichting hiertoe.

Een volledige lijst van deze ondernemingen wordt beschikbaar gesteld als u hiertoe een schriftelijke verzoek richt aan de onderstaande contactpersonen.

 

Hoe is de doorgifte van uw Gegevens naar landen buiten de EU geregeld?

Uw Gegevens kunnen doorgegeven worden naar een gebied buiten de Europese Unie, ook aan landen waar het niveau van bescherming van persoonsgegevens mogelijk lager is dan het niveau dat wordt gewaarborgd door de Europese wetgeving.

Deze doorgifte vindt, in ieder geval, plaats met inachtneming van voldoende waarborgen voor de bescherming van uw Gegevens en, in het bijzonder, van de modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd met verordening 2010/87/EU https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1728496.

 

Welke rechten heeft u?

U hebt het recht op inzage in de Gegevens, of rectificatie of wissing hiervan, beperking van de verwerking van de gegevens en om zich te verzetten tegen de verwerking hiervan door ons, alsmede het recht op overdraagbaarheid van bepaalde gegevens.

 

Rechten van de Betrokkene

Recht op inzage

U hebt het recht om te weten er persoonsgegevens van u worden verwerkt en indien dit zo is, op inzage in uw persoonsgegevens en de informatie die vervat is in dit Privacybeleid.

 

Recht van rectificatie

U hebt het recht om, zonder onnodige vertraging, onjuiste u betreffende persoonsgegevens te laten rectificeren.

 

Recht van wissing

U hebt het recht op wissing, zonder onnodige vertraging, van uw persoonsgegevens, indien hiervoor een van de volgende redenen bestaat:

a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

b) u hebt uw toestemming voor de verwerking ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

c) u maakt bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;

d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

a) u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

b) de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

c) de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze persoonsgegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d)u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

 

Recht van bezwaar

U hebt het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met het doeleinde van marketing.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die in ons bezit zijn in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

a) de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst; en

b) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Op uw verzoek hebt u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks naar een andere gegevensverantwoordelijke worden gezonden.

 

Hoe kunt u uw voorkeuren wijzigen of uw toestemmingen intrekken?

U kunt op elk gewenst moment uw toestemmingen met betrekking tot de doeleinden zoals vermeld in punt (a) en (b) controleren, wijzigen of intrekken (ook met de vermelding dat u geen commerciële informatie meer wilt ontvangen via e-mail of via directe berichten) of besluiten om de Natuzzi Community te verlaten. Hiervoor dient u contact op te nemen met Natuzzi S.p.A. of de Functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres [email protected]

 

Hoe kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming voor het uitoefenen van uw rechten?

U kunt uw rechten uitoefenen door te schrijven naar de verantwoordelijke voor de verwerking en/of de functionaris voor gegevensbescherming, op de volgende adressen:

 

Verantwoordelijke voor de verwerking:

Natuzzi S.p.A.
via Iazzitiello, 47
70029 Santeramo in Colle (BA)
Italië
Gecertificeerde e-mail: [email protected]

 
 

Functionaris voor gegevensbescherming van Natuzzi S.p.A.:

Protection Trade Srl
Via Giorgio Morandi, 22
04020 Itri (LT)

 

Hoe kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit voor het indienen van een klacht?

Klachten kunnen worden ingediend bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

 

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza di Monte Citorio n. 121
00186 Roma
Italië
Fax: (+39) 06.69677.3785
Tel: (+39) 06.696771
e-mail: [email protected]
Gecertificeerde e-mail: [email protected]

 

Hoe word ik geïnformeerd over eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid? 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd en bijgewerkt indien er veranderingen plaatsvinden in de wijze waarop wij uw Gegevens verwerken of andere informatie in het Privacybeleid. Door deze wijziging wordt de volledige bescherming van uw rechten echter nooit aangetast. Indien wijzigingen worden aangebracht die deze waarborgen ter bescherming van uw Gegevens of u rechten ten aanzien van deze versie beperken, zult u, voordat begonnen wordt met de verwerking van uw Gegevens op grond van de nieuwe regels, onverwijld hierover worden geïnformeerd via de door u verstrekte contactgegevens, en hebt u het recht zich uit te schrijven voor de Natuzzi Community of om, in ieder geval, uw toestemmingen en voorkeuren te wijzigen.

Wij raden u echter aan om regelmatig het bijgewerkte Privacybeleid zoals op onze website gepubliceerd te raadplegen.

 

Voor het laatst bijgewerkt op: 14/05/2018 

Natuzzi S.p.A mag contact met mij opnemen via de volgende kanalen:

- e-mail

- instant messaging (bijv. sms en WhatsApp)

- postadres

- telefoon

om de nieuwsbrief te versturen, om mij te informeren over producten en diensten van het bedrijf en over aanbiedingen en kortingen, evenals om marktenquêtes uit te voeren, middels de in punt (a) van het Privacybeleid beschreven wijzen.

Ik geef Natuzzi S.p.A. toestemming om mijn voorkeuren, de wijzen waarop ik met het bedrijf communiceer en mijn aankoopgedrag te onderzoeken middels de in punt (b) van het Privacybeleid beschreven wijzen.