VACATURES

Werken bij Natuzzi is een geweldige ervaring.

Interesse? Vul dan het volgende formulier in. We zijn altijd op zoek naar talent!

Privacybeleid

 

Natuzzi S.p.A. en de andere ondernemingen die behoren tot de Gruppo Natuzzi besteden nauwlettend aandacht aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Met dit beleid willen wij u informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden en ten behoeve van het beheer van uw deelname aan de Natuzzi Community.

 

Welke persoonsgegevens worden door ons gebruikt?

Adres- en contactgegevens

Wij kunnen de adres- en contactgegevens gebruiken die u ons verstrekt bij het afsluiten van een contract voor de aankoop van producten van Natuzzi, in het kader van een verzoek om het uitbrengen van een offerte of om informatie over onze producten, de registratie voor de Natuzzi Community of de aanmelding voor onze nieuwsbrieven (hierna, gezamenlijk: de “Gegevens”).

Teneinde informatie aan te kunnen vragen en/of de inschrijving bij de Natuzzi Community te kunnen voltooien, moeten alle gegevens in de velden die zijn aangegeven met een asterisk worden ingevuld.

 

Bijkomende gegevens

Met uw toestemming kunnen wij ook Gegevens over u verzamelen op een andere dan de hierboven beschreven wijze.

 

Meer in het bijzonder, kunnen wij het volgende verzamelen:

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens, en op basis van welke rechtsgronden?

Met uw toestemming kunnen wij, met betrekking tot elk van de volgende doeleinden, uw Gegevens gebruiken, ook met behulp van elektronische middelen:

a)       om u via de door uw verstrekte contactgegevens nieuwsbrieven, informatie over producten en diensten van onze onderneming, aanbiedingen en acties te sturen, alsmede voor het uitvoeren van marktonderzoek; wij kunnen u bijvoorbeeld e-mails of onmiddellijke berichten (bijv. sms en WhatsApp), met promotiemateriaal sturen naar uw postadres of telefonisch contact met u op te nemen via een operator;

b)       om onderzoek te doen naar uw voorkeuren, de wijze waarop u met ons communiceert en uw koopgedrag. In het bijzonder kunnen wij, teneinde meet inzicht te verkrijgen in uw smaak en belangstelling voor onze producten en ten behoeve van onze communicatie - ook door middel van het gebruik van geautomatiseerde systemen - gegevens verkrijgen die verstrekt worden in bestelformulieren en verzoeken om het uitbrengen van een offerte, over de aankopen die u gedurende de afgelopen 10 jaar gedaan hebt bij onze verkooppunten, uw belangstelling met betrekking tot de mededelingen en nieuwsbrieven die wij u sturen, het bezoeken van onze websites, de wijze van gebruik van onze apps en de belangstelling voor onze sociale kanalen (bijv. Facebook). Voor meer informatie over Gegevens die wij kunnen verkrijgen door middel van navigatie op onze websites en/of door het gebruik van onze apps, kunt u het betreffende Privacybeleid raadplegen. Tenslotte kunnen wij uw profiel uitbreiden met informatie van statistische aard, die wij rechtmatig uit andere bronnen kunnen verkrijgen (bijvoorbeeld in verband met het geografische gebied waar u woonachtig bent, demografische gegevens, geografische referentiegegevens, enz.), of andere elektronische middelen die u gebruikt om met ons te communiceren.
Deze activiteiten met betrekking tot profielsamenstelling zijn hoe dan ook niet gericht op het tot stand brengen van rechtsgevolgen met betrekking tot u, en niet bedoeld om een belangrijke invloed te hebben op uw persoon.
Indien u een formulier voor het aanvragen van informatie hebt ingevuld, gebruiken wij uw Gegevens:

c)       om u de gevraagde informatie te verstrekken;
En indien u het inschrijfformulier voor Natuzzi Community hebt ingevuld, gebruiken wij uw Gegevens:

d)       voor het beheer van uw deelname aan de Natuzzi Community. Uw gegevens worden gebruikt om u kortingen en andere voordelen die u kunnen worden verstrekt aan te bieden, en, meer in het algemeen, om te voldoen aan alle bijbehorende contractuele en administratieve vereisten.

 

De inschrijving voor Natuzzi Community is vrijwillig, en is op geen enkele manier afhankelijk – zoals ook de aanvraag van informatie dit niet is – van het verlenen van de voormelde toestemming voor de doeleinden die vermeld zijn in punt (a) en (b).

 

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking is Natuzzi S.p.A., wiens contactgegevens hieronder zijn vermeld.

 

Tot wanneer bewaren wij uw Gegevens?

De bewaarperiode van uw Gegevens is beperkt tot de noodzakelijke tijd om de verschillende doeleinden voor verwerking te bereiken.

Voor wat betreft Natuzzi Community worden uw Gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het beheren van uw deelname. In het geval u besluit om Natuzzi Community te verlaten, worden uw Gegevens binnen 30 dagen verwijderd.

Voor de doeleinden zoals beschreven onder punt (a) en (b), worden uw adres- en contactgegevens bewaard totdat u uw toestemming hiervoor intrekt. De gegevens met betrekking tot uw aankopen worden niet langer bewaard dan 10 jaar vanaf de datum van verzameling, en de gegevens met betrekking tot uw communicatie met ons worden niet langer bewaard dan 12 maanden vanaf de datum van verzameling.

 

Aan wie geven wij uw Gegevens door?

Voor doeleinden van administratieve aard kunnen wij uw Gegevens doorgeven aan onze dienstverleners (bijv. IT-diensten) en, in het geval van inschrijving voor de “Natuzzi Community” aan de, ook buitenlandse, ondernemingen die de verkooppunten beheren die deelnemen aan dit initiatief, en andere derden in het geval van een wettelijke verplichting hiertoe.

Een volledige lijst van deze ondernemingen wordt beschikbaar gesteld als u hiertoe een schriftelijke verzoek richt aan de onderstaande contactpersonen.

 

Hoe is de doorgifte van uw Gegevens naar landen buiten de EU geregeld?

Uw Gegevens kunnen doorgegeven worden naar een gebied buiten de Europese Unie, ook aan landen waar het niveau van bescherming van persoonsgegevens mogelijk lager is dan het niveau dat wordt gewaarborgd door de Europese wetgeving.

Deze doorgifte vindt, in ieder geval, plaats met inachtneming van voldoende waarborgen voor de bescherming van uw Gegevens en, in het bijzonder, van de modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd met verordening 2010/87/EU https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1728496.

 

Welke rechten heeft u?

U hebt het recht op inzage in de Gegevens, of rectificatie of wissing hiervan, beperking van de verwerking van de gegevens en om zich te verzetten tegen de verwerking hiervan door ons, alsmede het recht op overdraagbaarheid van bepaalde gegevens.

 

Rechten van de Betrokkene

Recht op inzage

U hebt het recht om te weten er persoonsgegevens van u worden verwerkt en indien dit zo is, op inzage in uw persoonsgegevens en de informatie die vervat is in dit Privacybeleid.

 

Recht van rectificatie

U hebt het recht om, zonder onnodige vertraging, onjuiste u betreffende persoonsgegevens te laten rectificeren.

 

Recht van wissing

U hebt het recht op wissing, zonder onnodige vertraging, van uw persoonsgegevens, indien hiervoor een van de volgende redenen bestaat:

a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

b) u hebt uw toestemming voor de verwerking ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

c) u maakt bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;

d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

a) u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

b) de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

c) de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze persoonsgegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d)u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

 

Recht van bezwaar

U hebt het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met het doeleinde van marketing.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die in ons bezit zijn in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

a) de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst; en

b) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Op uw verzoek hebt u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks naar een andere gegevensverantwoordelijke worden gezonden.

 

Hoe kunt u uw voorkeuren wijzigen of uw toestemmingen intrekken?

U kunt op elk gewenst moment uw toestemmingen met betrekking tot de doeleinden zoals vermeld in punt (a) en (b) controleren, wijzigen of intrekken (ook met de vermelding dat u geen commerciële informatie meer wilt ontvangen via e-mail of via directe berichten) of besluiten om de Natuzzi Community te verlaten. Hiervoor dient u contact op te nemen met Natuzzi S.p.A. of de Functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres [email protected]

 

Hoe kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming voor het uitoefenen van uw rechten?

U kunt uw rechten uitoefenen door te schrijven naar de verantwoordelijke voor de verwerking en/of de functionaris voor gegevensbescherming, op de volgende adressen:

 

Verantwoordelijke voor de verwerking:

Natuzzi S.p.A.
via Iazzitiello, 47
70029 Santeramo in Colle (BA)
Italië
Gecertificeerde e-mail: [email protected]

 
 

Functionaris voor gegevensbescherming van Natuzzi S.p.A.:

Protection Trade Srl
Via Giorgio Morandi, 22
04020 Itri (LT)

 

Hoe kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit voor het indienen van een klacht?

Klachten kunnen worden ingediend bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

 

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza di Monte Citorio n. 121
00186 Roma
Italië
Fax: (+39) 06.69677.3785
Tel: (+39) 06.696771
e-mail: [email protected]
Gecertificeerde e-mail: [email protected]

 

Hoe word ik geïnformeerd over eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid? 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd en bijgewerkt indien er veranderingen plaatsvinden in de wijze waarop wij uw Gegevens verwerken of andere informatie in het Privacybeleid. Door deze wijziging wordt de volledige bescherming van uw rechten echter nooit aangetast. Indien wijzigingen worden aangebracht die deze waarborgen ter bescherming van uw Gegevens of u rechten ten aanzien van deze versie beperken, zult u, voordat begonnen wordt met de verwerking van uw Gegevens op grond van de nieuwe regels, onverwijld hierover worden geïnformeerd via de door u verstrekte contactgegevens, en hebt u het recht zich uit te schrijven voor de Natuzzi Community of om, in ieder geval, uw toestemmingen en voorkeuren te wijzigen.

Wij raden u echter aan om regelmatig het bijgewerkte Privacybeleid zoals op onze website gepubliceerd te raadplegen.

 

Voor het laatst bijgewerkt op: 14/05/2018 

Natuzzi S.p.A mag contact met mij opnemen via de volgende kanalen:

- e-mail

- instant messaging (bijv. sms en WhatsApp)

- postadres

- telefoon

om de nieuwsbrief te versturen, om mij te informeren over producten en diensten van het bedrijf en over aanbiedingen en kortingen, evenals om marktenquêtes uit te voeren, middels de in punt (a) van het Privacybeleid beschreven wijzen.

Ik geef Natuzzi S.p.A. toestemming om mijn voorkeuren, de wijzen waarop ik met het bedrijf communiceer en mijn aankoopgedrag te onderzoeken middels de in punt (b) van het Privacybeleid beschreven wijzen.